ดร.ปัญญา ชูพานิช

คณะกรรมการ

วันเดือนปีเกิด

16 มกราคม 2517

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
- วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) University of Illinois at Urbana-Champaign

ปริญญาโท
- วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) Asian Institute of Technology (AIT)

ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2563 – 2564
- รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2561 – 2563
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สถานที่ทำงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ชั้นที่ 1
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

2562
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 โดยสำนักงาน ก.พ.

25592560
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 โดยสถาบันพระปกเกล้า

2557
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยสำนักงาน ก.พ.