คณะ กรรมการ

พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ

ประธานกรรมการบริษัท
นายพิทย อุทัยสาง

กรรมการบริษัทนายสุรชัย อจลบุญ

กรรมการบริษัทนายภพ เอครพานิช

กรรมการบริษัทนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง

กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัดคณะ ผู้บริหาร

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง

กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
นายปิยะ สุขศรี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนพ.อ. สมสฤษฏิ์ สินหนัง

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจดร.อธิพล ศาสตรานรากุล

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และพัฒนาธุรกิจดร. รวิศว์ ขันชะลี

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร