คณะ กรรมการ

ดร.ปัญญา ชูพานิช

คณะกรรมการ
คุณพิทย อุทัยสาง

คณะกรรมการคณะ ผู้บริหาร

นายปิยะ สุขศรี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร