คุณพิภพ อุดร

คณะกรรมการ

วันเดือนปีเกิด

13 มกราคม 2509

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาการตลาด จาก Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill, USA, 2542
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการตลาด จาก School of Business and Public Administration, George Washington University, USA, 2535
- บัญชีบัณฑิต (B.Acc.) จาก คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532

ประวัติการทำงาน

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36