คุณอำนวย ปรีมนวงศ์

ประธานกรรมการ

วันเดือนปีเกิด

24 พฤศจิกายน 2501

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
- สาขา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท
- สาขา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม) รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
- รองอธิบดีกรมธนารักษ์
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กรมธนารักษ์
- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองปลัดกระทรวงการคลัง
- อธิบดีกรมธนารักษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. 
- กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

สถานที่ทำงาน

- สำนักการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ชั้นสูงสุด)
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

- นักบริหารระดับสูง , ก.พ.
- ADVANCED EXECUTIVE PROGRAM , ก.พ.
- DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM , IOD
- AUDIT COMMITTEE PROGRAM , IOD
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.51) , กองบัญชาการกองทัพไทย
- ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT 6) , สถาบันวิทยาการการค้า
- ผู้บริหารระดับสูง (วตท.17) , สถาบันวิทยากาตลาดทุน
- นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.6) , สำนักงานศาลปกครอง
- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8) , สถาบันวิทยาการพลังงาน