พันตำรวจเอก ศุภกร ศุภศิณเจริญ

กรรมการบริษัท

วันเดือนปีเกิด

30 พฤศจิกายน 2504

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา (ระดับอำนวยการสูง)

- หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา

- ผู้อำนวยการสถานกักกันนครปฐม

- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานกักกันนครปฐม เรือนจำกลางนครปฐม

- ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

- รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

- ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรแม่พริก จังหวัดลำปาง

ตำแหน่งปัจจุบัน

-

สถานที่ทำงาน

-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

- หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 59

- หลักสูตรอบรมนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับสูง (นรส.) รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์

- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 (ยธส.) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และสำนักงาน ก.พ.คุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 89