นายพิทย อุทัยสาง

กรรมการบริษัท

วันเดือนปีเกิด

28 มกราคม 2518

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
- Master of Business Administration, Finance Concentration, University of Denver, USA

ปริญญาเอก
- Doctor of Philosophy, Political Economy, Warwick University, UK

ประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการขอรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

สถานที่ทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 11, มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (PDI) รุ่น 23, สถาบันพระปกเกล้า