พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ

ประธานกรรมการบริษัท

วันเดือนปีเกิด

24 พฤศจิกายน 2503

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปริญญาโท

บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปบ.(ตร.)) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 37

ประวัติการทำงาน

- รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรี

- ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

- ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

- รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

- ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 1

- ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7

- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

- ประธาน บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- ที่ปรึกษา บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ทำงาน

เลขที่ 64 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 322/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 26 วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บตส.26)

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร