นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป

กรรมการบริษัท

วันเดือนปีเกิด

02 มีนาคม 2519

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

Doctor of Engineering (Civil Engineering), Kasetsart University

ปริญญาโท

- Master of Engineering Science (Transport Engineering) The University of New South Wales

- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 (อำนวยการสูง)

- ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านประเมินผล)

- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

- ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่าง (อำนวยการระดับต้น)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

สถานที่ทำงาน

กระทรวงคมนาคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญกาชาดสมานาคุณชั้นที่ 1 เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 2
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

-