นายภพ เอครพานิช

กรรมการบริษัท

วันเดือนปีเกิด

26 กุมภาพันธ์ 2518

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

- LL.M.Case Western Reserve University, USA

- M.C.L. California Western School of Law, USA

เนติบัณฑิต

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

- ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขารุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

- กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

- อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

สถานที่ทำงาน

สำนักงานศาลยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ

- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย