นายสุรชัย อจลบุญ

กรรมการบริษัท

วันเดือนปีเกิด

18 มีนาคม 2508

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- อธิบดีส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา

- ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตำแหน่งปัจจุบัน

อธิบดีกรมป่าไม้

สถานที่ทำงาน

กรมป่าไม้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

- หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1) รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.

- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธาณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า