คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

คณะกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

วันเดือนปีเกิด

15 มกราคม 2509

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
– พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kellogg Graduate of Management Northwestern University, USA

ประวัติการทำงาน

– Executive ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
– Financial Officer บริษัท เทเลคอม เอเชีย จำกัด (มหาชน)
– ผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เพรีกรีน นิธิ จำกัด
– ผู้อำนวยการบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ คอร์ปอเรทรีสตรัคเจอริ่ง จำกัด
– ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ 2 บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย
– คณะทำงานสายงานการเงิน ของคณะผู้บริหารแผน บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
   (คณะผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง)
– ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
– ที่ปรึกษากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
– ที่ปรึกษาด้านการบริหารต้นทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)
– กรรมการบริษัท ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
– ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
– ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
– ที่ปรึกษาบริษัท อินเซพชั่น จำกัด
– ที่ปรึกษาบริษัท บูทีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ
– Director Certification Program
– DCP
รุ่น 158/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย