นายปิยะ สุขศรี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

วันเดือนปีเกิด

02 กรกฎาคม 2513

ประวัติการศึกษา

-

ประวัติการทำงาน

-

ตำแหน่งปัจจุบัน

-

สถานที่ทำงาน

-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ
-