พ.อ. สมสฤษฏิ์ สินหนัง

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ

วันเดือนปีเกิด

04 กุมภาพันธ์ 2517

ประวัติการศึกษา

-

ประวัติการทำงาน

-

ตำแหน่งปัจจุบัน

-

สถานที่ทำงาน

-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

-