นายปิยะ สุขศรี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

วันเดือนปีเกิด

02 กรกฎาคม 2513

ประวัติการศึกษา

-

ประวัติการทำงาน

-

ตำแหน่งปัจจุบัน

-

สถานที่ทำงาน

-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

-