นายปิยะ สุขศรี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

วันเดือนปีเกิด

02 กรกฎาคม 2513

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

คณะ

สาขา

มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 

วิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

การบริหารทั่วไป

(ภาคภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

บริษัท/องค์กร

พย.2566 - ปัจจุบัน

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

กย.2566 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน

บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

ธค.2563 – สค.2566

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มีค.2563 - สค.2566

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

มีค.2563 - สค.2566

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ธค.2561 – มค.2563

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ธค.2560 - ตค.2561

รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

มีค.2560 - พย.2560

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน)

กค.2555 - สค.2559

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท ไมเนอร์ โกลบอลโซลูชั่น จำกัด

พค.2550 - ธค.2554

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท โกลบอล อาร์คิเทคเจอรัล จำกัด

พย.2549 - มีค.2550

หัวหน้าแผนกบัญชีและการควบคุม

บริษัท วาลีโอ สยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จำกัด

มค.2542 - พย.2549

ที่ปรึกษา

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด 

สค.2537 - ธค.2541

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

มีค.2537 - กค.2537

เจ้าหน้าที่บัญชี     

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

สถานที่ทำงาน

บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

ระยะเวลา

หัวข้อการอบรม

สถาบันการอบรม

วุฒิที่ได้รับ

2020

Director Accreditation Program (DAP) (รุ่น 178)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

 

CFO’s Orientation Course (Thai Version)

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

2018

หลักสูตรเลขานุการบริษัท (Class 91) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

2016

Executive Development Program “EDP”

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

 

 

Executive Coaching Program

M.I.S.S. Consult

 

2008

CFO Certification Program

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์