ดร.อธิพล ศาสตรานรากุล

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และพัฒนาธุรกิจ

วันเดือนปีเกิด

24 สิงหาคม 2512

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

คณะ

สาขา

มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์

โยธา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐกิจดิจิตัล

มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

บริษัท/องค์กร

พ.ศ. 2564 

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนส์ จำกัด

พ.ศ. 2564 - 2565

ผู้เชี่ยวชาญ

คณะวิศกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2563 - 2565

ผู้เชี่ยวระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง

บริษัท พีพีเอส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 - 2563

ผู้อำนวยการฝ่ายเดินรถ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

พ.ศ. 2553 - 2558

อาจารย์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

พ.ศ. 2549 - 2553

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท แปลน 4 จำกัด

พ.ศ. 2541 - 2549

ผู้ฝึกสอนระบบรถไฟฟ้า

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) BTS

พ.ศ. 2537 - 2541

วิศวกรโยธา

บริษัท อาโอกิ (ประเทศไทย)จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ทำงาน

บริษัท แอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

ระยะเวลา

หัวข้อการอบรม

สถาบันการอบรม

วุฒิที่ได้รับ

 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม - สถาบันบัณฑิตพัฒนาศาสตร์ (นิดา)

นักบริหารระดับสูง

 

หลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง สำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong , ประเทศจีน

The Executives Management

 

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเดินรถไฟฟ้า BTS

การรถไฟเยอรมัน - บริษัท ซีเมนต์ จำกัด , ประเทศเยอรมัน

Train Crew Professional, Key Instructor