นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง

กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

วันเดือนปีเกิด

08 กันยายน 2514

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประวัติการทำงาน

- ผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

- หัวหน้าสำนักงานประจำการถไฟแห่งประเทศไทย

- รองวิศวกรใหญ่ ด้านโครงการพัฒนา ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

- วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการและพัฒนาระบบ ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

-